Velkommen til vår hjemmeside!

Eide med stor satsning på forskning og utvikling i Nordfjord

Eide Fjordbruk har kjøpt over 90 % av aksjene i Norsk Marin Fisk AS, som blant annet eier FoU-oppdrettsselskapet Nordfjord Forsøksstasjon AS. 

- Dette er en viktig og strategisk investering som forbedrer vår posisjon som en framtidsretta matprodusent av laks innen bærekraft, teknologi og kvalitet, sier Sondre Eide. 

Les mer ...

Leter etter optimalt laksefôr

Nordfjord Forsøksstasjon har i flere år forsket på effekten av vegetabilske råvarer i laksefôr. Målet er fôr som gir bedre helse til laksen, en mer bærekraftig næring og mindre forurensing i sjøen.

--

Trykk på bildet for å åpne presentasjon

Ny lokalitet - Hundvika

Produksjonen på selskapets nye lokalitet, Hundvika, går godt.

Les mer ...

Å strekke seg mot marint gull-standard fôr på et bærekraftig vis

Vår Atlantiske laks gir oss en høyt verdsatt matvare, et luksus-produkt på mer enn ett vis. Fra å være forbeholdt de få som hadde tilgang til vill-laks, har nå brede grupper anledning til å nyte et laksemåltid.

---

Trykk på bildet for å åpne presentason

Om oss

Om oss 2

Norsk Marin Fisk AS startet sin virksomhet tilbake i 2004. Fra oppstarten og frem til 2011 drev selskapet oppdrett av torsk. Produksjonsmessige utfordringer ble sakte men sikkert overvunnet, men etter hvert som produksjonen ble bedre, økte også tilgangen til villfanget fisk i markedet, og prisene ble dermed for lave til at det var forsvarlig å drive videre. Etter en periode med omstillingsarbeid, klarte man i 2011 å få en FoU-konsesjon for laks, og fra den tid har virksomheten i selskapet vært konsentrert rundt denne. Tema for forskningsarbeidet er ulike proteinkilders påvirkning på laksens tarmhelse, og konsesjonen driftes gjennom Nordfjord Forsøksstasjon i samarbeid med Veterinærinstituttet, NMBU, Polarfeed og Fisghguard. FoU-konsesjonen ble først gitt for 3 år, og har senere blitt fornyet i 2014, 2017 og nå nylig fra 2020 til 2023. 

Forlenget og utvidet konsesjon

I november 2019 fikk selskapet den gledelige nyheten om at konsesjonen nå er godkjent forlenget til 2023, samtidig som maksimalt tillatt MTB er utvidet til 1300 tonn. Dette betyr at antall forsøksmerder vil økes fra 6 til 10, og selskapet kan nå komme i gang med blant annet uttesting av kortreist fermentert raps til erstatning for langreist soya.

Utsett av 2020-generasjonen ble fordelt på Isane og Bakjestranda. Det ble satt ut ca 320 000 fisk med gjennomsnittsstrørrelse på ca 410 gram.

2018 -generasjon Isane

De siste 400 tonn ble slaktet ut i januar med en snittvekt på nærmere 7 kg.   

Det har vært gjort forsøk med fermenterte proteintilsetninger på generasjonen gjennom hele 2019. Slike råstoff har vist seg å være gunstige i diverse dyrefor, og foreløpige resultater fra våre forsøk ser også lovende ut. Slaktestørrelsen på fisken viser dessuten at den har vokst godt. De siste prøvene er fortsatt til analyse hos Veterinærinstituttet, og  det blir spennende og se de endelige konklusjonene.

2019-generasjon Hundvika

Selskapets første generasjon på lokalitet Hundvika ble satt ut i september 2019. Hundvika er en lokalitet med mye vær, vind og strøm i sjøen, og dette gir noen løpende praktiske utfordringer. Det var uakseptabelt høye lusenivåer gjennom vinteren. I sommerhalvåret er det mye ferskvann og lite lus i denne delen av fjorden, og selskapet har ambisjoner om å fortsatt holde lusenivået lavt ut over høsten. PD gav lav produksjon på starten av sommeren, men på sensommeren har produksjonen tatt seg betydelig opp. De siste ukene har imidlertid vært preget av høy dødelighet på en merd, og det viser seg å være et utbrudd av Rickettsia. Dette er en sykdom som sjelden gir dødelighet i norske farvann, men høye temperaturer på sensommeren kan gi slike utslag. Det har nylig blitt slaktet noe fisk fra den hardest rammede merden. Dette, sammen med nedadgående temperaturer, ser ut til å kunne gi bedrede vilkår for fisken som står igjen på lokaliteten. Etter slakting er det ca 160 000 fisk a 3,5 kg på lokaliteten. 

2020-generasjon Isane/Bakjestranda

Fisken har fått en meget god start med lite lus og lite dødelighet. Ved inngangen til september har fisken passert 1 kg i gjennomsnittsvekt.

Om oss

Norsk Marin Fisk AS eies av Eide Fjordbruk AS (www.efb.no) og er en del av Eide-konsernet.

Erlend Eide

Daglig leder i Nordfjord Forsøksstasjon og Teknisk sjef i Eide Fjordbruk AS

Stig Bakke

Forsøksansvarlig i Nordfjord Forsøksstasjon

Christoffer Marøy

Styrets leder i Nordfjord Forsøksstasjon og Økonomisjef i Eide Fjordbruk

Sondre Eide

Styremedlem i Nordfjord Forsøksstasjon og daglig leder i Eide Fjordbruk AS

Erik Sørheim

Produksjonssjef Matfisk i Eide Fjordbruk

Vidar Hjartnes

Samfunnskontakt i Eide Fjordbruk

Nordfjord Forsøksstasjon AS

Nordfjord Forsøksstasjon AS

Grunnlaget for Nordfjord Forsøksstasjon AS sin FoU-virksomhet er «ulike proteinkilders påvirkning på fiskens tarmhelse». Utgangspunktet for forsøkene har vært at visse planteingredienser via tarmbetennelse ledet til manifest kreft. Slik kreft er imidlertid meget sene stadier og en praktisk anvendbar målemetode vil være mer som en «Speilberg-skala» for tarmbetennelse og tidlige celleforandringer. Ved å få et godt bilde av kinetikken mht når forandringene kommer og hvor alvorlige de er, så har en nå et verktøy til å sette faregrenser og måle om nye fôr-ingredienser gir framgang samt et forskningsverktøy for å finne nye forebyggende tiltak for å unngå betennelse og kreft. I forbindelse med kreft-epidemien, kom vi på sporet av tidlige forandringer og har brukt mye tid ifbm forsøkene i regi av Nordfjord Forsøksstasjon på å velge ut forandringer egnet for kvantifisering. Den tidligste forandringen, epiteldysplasi, viste seg svært vanskelige å kvantifisere. Vi har derfor skiftet til å kvantifisere en noe senere, mer alvorlig forandring der vi ser udifferensierte epitel-celler (overflateceller) invadere underliggende vev. Disse cellene er også vanskelig å kvantifisere uten relativt kompliserte prosedyrer, og da de er ustabile vil noen redifferensiere (omdanne seg) til slimproduserende celler som lett kan telles vha spesialfarging. Å se etter slimproduserende celler i stedet for de langt farligere udifferensierte cellene blir å likne med å speide etter isfjell over vann: det meste og farligste er under vann, men det over vann er lettere å finne. Videre har vi funnet fram til et anatomisk definert område å telle i. Betennelse i området blir samtidig scoret. Da vi har variert planteingrediensene systematisk og hatt med marin kontroll og tatt ut prøver jevnlig er vi nå i gang med å anvende metoden for å kvantitere forskjellene i tarmscore mellom fortypene. Vi har i tidligere forsøk hatt for mye vegetabilske proteiner i referansegruppen og nye forsøk fra høsten 2016 har med «gullstandard» som referer seg til fòr produsert tidlig på -90 tallet med nesten bare fiskemel som proteinkilde.

Fra og med 2019 er selskapet i gang med uttesting av fermenterte vegetabilske proteiner som tilsetning i lakseforet. Slike råstoff har vist seg å være gunstige i diverse dyrefor, og det er derfor knyttet store forventninger til disse forsøkene på laks.

Veterinærinstituttet, ved Ole Bendik Dale, 412 86 118,  er selskapets vitenskapelige samarbeidspartner. 

Besøk Veterinærinstituttet sin hjemmeside her: https://www.vetinst.no/

Link til FoU-rapport fra Veterinærinstituttet: trykk her

Nordfjord Forsøksstasjon AS har etter hvert utviklet en høy kompetanse, både i ledelsen og på røkternivå, når det gjelder FoU-virksomhet på laks. Selskapet har store ambisjoner om å utvikle seg videre og etablere en permanent forskningsstasjon med forsker ansatt på fulltid, eget laboratorium og lokale for presentasjon av vitenskap. For å oppnå dette er man imidlertid avhengig av et tryggere driftsgrunnlag med mer forutsigbarhet. Selskapet har inne søknad om forlengelse og utvidelse av eksisterende FoU-konsesjon samt søknad om en FoU-konsesjon angående blant annet middel mot lakselus i samarbeid med Elanco. Det er berammet et møte med Departementet i forbindelse med Elanco-samarbeidet i uke 25. Det ventes svar på begge disse søknadene i løpet av inneværende sommer. Selskapet ønsker dessuten å skaffe seg en posisjon for å kunne utføre oppdragsforskning for næringen. Sist men ikke minst har selskapet utviklet konseptet «stjernefarm». Dette baserer seg på en ferskvannsenhet i midten av anlegget til forebygging og bekjempelse av blant annet lakselus og AGD. Søknad om utviklingskonsesjoner rundt konseptet ble avslått, men til tross for dette, vurderer selskapet en mulig videreutvikling idèen. 

Pressemelding

Nordfjord Forsøksstasjon tester ut fermenterte fôrråvarer til laks

Pressemelding

Fermentering er en kulinarisk megatrend, og stadig flere bytter ut den sprøstekte løken på pølsa med asiatisk kimchi. Nå kan også laksen bli hipster.

Bruken av vegetabilske råvarer i laksefôr har økt dramatisk, og Nordfjord Forsøksstasjon har over flere år testet ut påvirkningen disse råvarene har på fiskens helse, og tarmhelsen spesielt. Forsøkene, gjennomført i samarbeid med Veterinærinstituttet, NMBU, Fishguard og fôrprodusenten Polarfeed, viser at laks fôret med mye vegetabilske proteiner får kronisk betennelse i tarmen, og at endringer i tarmen viser seg relativt raskt. Etter cirka 1,5 år i sjø ser vi mer alvorlige forandringer. Forsøkenes referansegrupper har vært fisk fôret med høy andel av fiskemel, og vi ser at disse gruppene har langt bedre tarmhelse, bedre tilvekst og lavere fôrfaktor.

Fôrindustriens ønske om å gjøre seg uavhengig av knappe marine fôrressurser har altså hatt sin pris for laksens helse og velferd. Nordfjord Forsøksstasjon har nå innledet forsøk med sikte på å gjøre de vegetabilske råvarene mer «spiselige» for fisken ved å fermentere de vegetabilske proteinene før de tilsettes fôret. Fermenteringen utføres av et dansk selskap som har utviklet denne teknikken over en årrekke. Selskapet har testet råvarene ut på gris og fjørfe, som får økt overlevelse og bedre tilvekst.

Ifølge Stig Bakke ved Nordfjord Forsøksstasjon er fermentert soya den første råvaren som introduseres, ettersom denne allerede har vært testet ut i en småskala basisstudie på laks (Refstie og medarbeidere, 2005).

-Forsøkene er startet opp på 2018-generasjonen og de første resultatene er forventet å komme utover sommeren og høsten i år. I de neste forsøkene vil vi se på mer lokale råvarer som fermentert rapsmel og taremel. Imidlertid vil vi, før dette kan brukes i storskala, gjøre basisstudier i mindre skala ved NMBU på Ås i perioden mars - mai 2019. Det vil bli undersøkt fordøyelighet av raps før og etter fermentering og av blandingen raps og tare, sier han.

-Bakgrunnen for å inkludere tare, er blant annet at raps kan være problematisk på grunn av stoffer som hemmer jodopptak. Det lages derfor en blanding av fermentert raps og tare, som har høyt jodinnhold. Tare kan være tungt fordøyelig, men fermenteringsprosessen skal gjøre denne råvaren mer tilgjengelig for fisken. Hvis basisforsøkene viser gode nok resultater, vil vi starte langtidsforsøk, sier Bakke.

Næringen bruker store mengder rapsolje i dag, og rapsmel er et biprodukt av denne produksjonen. Jim Olaisen i Polarfeed håper forsøkene kan bidra til å identifisere nye vegetabilske fôrråvarer som laksen kan nyttiggjøre seg uten å oppleve negative helseeffekter.

-Vi mener det er svært viktig å få testet ut lokale råvarer som eksempelvis raps- og tangmel. En framtidsrettet matproduksjon er avhengig av at vi utnytter ressursene på en god måte, og samtidig ikke går på akkord med helsen til produksjonsdyrene våre, sier han.

Bildegalleri

Norsk Marin Fisk AS
Norsk Marin Fisk AS

Norsk Marin Fisk AS